Moscow Metro > Line 5 [Kol'tsevaya]

NOVOSLOBODSKAYA

Opened on 30/01/1952 - Photos © Boris Kogut

Novoslobodskaya

Novoslobodskaya

Novoslobodskaya

 


 

Moscow Metro > Line 5 [Kol'tsevaya]

 

2008 © UrbanRail.Net (Robert Schwandl)