Moscow Metro > Line 4 [Filyovskaya]

MEZHDUNARODNAYA

Opened on 30/08/2006 - Photos © Boris Kogut

Mezhdunarodnaya

Mezhdunarodnaya

Mezhdunarodnaya

Mezhdunarodnaya

 

 

 

 


 

Moscow Metro > Line 4 [Filyovskaya]

 

2008 © UrbanRail.Net (Robert Schwandl)