Moscow Metro > Line 7 [Tagansko-Krasnopresnenskaya]

POLEZHAYEVSKAYA

Opened on 30/12/1975 - Photos © Boris Kogut

Polezhayevskaya

Polezhayevskaya

Polezhayevskaya

 

 


 

Moscow Metro > Line 7 [Tagansko-Krasnopresnenskaya]

 

2008 © UrbanRail.Net (Robert Schwandl)